Komunikazio Plana: zer da eta nola landu 10 urratsetan

719views
Rate this post

Komunikazio estrategia edo plan bat definitzea, argi eta garbi ikusten lagunduko diguna zeintzuk diren epe labur eta ertainean bete beharreko helburuak, sortu behar ditugun mezuak, garatu beharreko jarduerak eta zein publikoei zuzenduta egon behar diren, funtsezkoa da gure markaren, enpresaren edo erakundearen norabide egokia markatzeko.

Halaber, ezinbestekoa da planteatu ditugun ekintzen ebaluazioa eta jarraipena egitea, eta hobetzeko ekintzen proposamena egitea.

Aldez aurretik, gure negozioaren, markaren edo erakundearen egoeraren azterketa edo diagnostikoa egin gabe plan bat idaztea bideraezina da.

Eta hori da, hain zuzen ere, edozein estrategiaren punturik garrantzitsuena; arreta berezia jarri beharko zaio, eta horren araberakoa izango da gure planaren ondorengo garapena.

Horregatik guztiagatik, nire asmoa da bertan jasotzea zure plana idazterakoan jarraitu ditzakezun urratsak, eta nire ibilbide profesionalean oso baliagarriak izan zaizkidanak.


Interesa dakizuke:

30 komunikazio mota eta ezaugarri nagusiak

Komunikazio, Marketing eta Gardentasuneko 45 blog gomendagarri Administrazio Publikoan


Zer da komunikazio-plana?

Erakunde, enpresa edo marka propioen komunikazio-plana dokumentu bat da, non zehazten den nola, noiz eta nola erlazionatu edo lotuko den erakunde edo pertsona bat bere publikoarekin, proposatzen diren helburuak betetzeko.

Dokumentu horrek, gainera, baliabide materialak eta giza baliabideak modu ordenatuan eta estrategikoan planifikatzeko balioko du, bai eta horiek optimizatzeko eta deskribatutakoa betetzen laguntzeko ere.

Plan perfektua edo ezin hobea egitea ez da lan erraza, baina saiatzea, akatsak egitea, akatsak konpontzea, horietatik ikastea eta aurrera jarraitzea merezi duen zerbait da.

Gaur egun udaletxe batean komunikazioko teknikari naizen aldetik, erakundearen lehen estrategia edo komunikazio-plana martxan jartzeko aukera izan dut, eta, benetan, gauzak asko errazten dizkigu.

Komunikazioan, beste sektore batzuetan bezala, komeni da ibilbide-orri bat zehaztea eta helburu batzuk betetzeko plan bat ezartzea.

Beharbada, udal askok – txikiak eta handiak – ez dute barneratuta oraindik, baina, nire ustez, beharrezkoa da plan bat izatea, egiten dugun guztia herritarrei zuzenduta baitago, eta gure betebeharra da kalitatezko zerbitzu bat eskaintzea gizarteari eta gardentasun osoz.

Komunikazioak bere lekua merezi du, eta administrazio jakin bateko beste edozein sailetan (hirigintza, ekonomia, kultura, giza baliabideak …) bezala, herritarrei gugandik espero duten erantzuna eman behar zaie, eta egoerak agintzen duenari behar bezala erantzun.

Zure plana egiteko 10 urrats

Egia esan, hainbat webgune edo dokumentu idatzietan bilatzen hasten bazara, komunikazio-plan bat nola egin gomendatzen dizkizuten eskuliburu edo gida ugari aurkituko dituzu.

Nire kasuan, urratsez urrats azalduko dizut zure plan propioa egiteko ezinbestekoak diren puntu nagusiak, bai udaletxe batean zein beste edozein enpresa pribatu edo antzekoetan.

1. Erakundearen egoeraren azterketa

Komunikazio-plan ororen abiapuntua da. Lehenengo atal honetan erakundearen egoeraren analisia eta diagnosia egin behar dugu, gure ahulezia, mehatxu, indar eta aukera nagusiei buruzko lehen argazkia lortzeko.

Modu horretan, gure helburuak betetzen lagunduko digun plana egingo dugu, irmotasunez eta segurtasunez.

Datuen fitxa: Nire esperientziaren eta bere garaian, komunikazio korporatiboko master baten ikasle gisa jaso nituen gomendioen arabera, hasieran, erakunde, enpresa edo marka baten datu-fitxa lortzea da onena, plana garatzen hasteko.

Dokumentu horretan, ahal den neurrian, honako datu hauek jasoko ditugu: izena, misioa, eraketa data, IFK, operatzen duen tokia, harremanetarako datuak, langileei, laguntzaileei eta zuzendaritza-karguei buruzko datuak, diruz laguntzen duten entitateak eta azken ekitaldiko aurrekontua.

SWOTS (AMIA analisia), estrukturala, barneko eta kanpoko komunikazioa: Ondoren, erakundearen, markaren, enpresaren… egoerari buruzko azterketa egingo dugu, eta hiru AMIA dokumentutan laburbilduko dugu (SWOTs ingelesez), egitura, barne-komunikazioa eta kanpo-komunikazioa kontuan hartuta.

Erabakiak hartzea: diagnostikoa egin eta AMIA dokumentuak definitu ondoren, komenigarria da erabaki bat zehaztea, eta, horietan, kasu bakoitzean eragin beharko liratekeen zailtasun nagusiak jasotzea, eta, ondoren, helburu estrategiko eta/edo espezifiko nagusiak markatzea.

2. Helburuak

Ingurunea eta proiektuaren testuingurua zehaztuta dauzkagunean, helburuak finkatu beharko ditugu.

Pertsonalki, puntu horri arreta berezia eskaintzea gomendatzen dut, helburu horiek izan ondoren planaren ondorengo garapena sortuko baita, bai eta gure estrategiari hobekien egokitzen zaion aldian garatu beharreko komunikazio-ekintzak ere.

Planteatuko ditugun ekintzek aldez aurretik ezarritako helburuei tinko erantzun beharko diete. Hori gabe, planak ez du inolako zentzurik izango.

Helburuak honako hauek izan beharko dira:

 • Estrategikoak: jomuga eta epe luzera gure markaren, udaletxearen, enpresaren … posizioa merkatu espezifiko batean lortzeko planteatzen ditugun guztiak izango dira. Azken batean, epe jakin batean lortzea espero ditugun emaitzak dira.
 • Berariazkoak: lortu nahi ditugun helburu guztiak dira, eta gure planaren etapa desberdinetan lortu nahi ditugun emaitzak argi eta zehatz azaltzen dira. Helburu horiek, gainera, laburrak eta bideragarriak izan behar dira, eta ebaluatu beharko dira.

Nolanahi ere, komunikazio-helburu bat behar bezala zehaztuta egon dadin, horrela izan behar da:

 • Zehatza:  helburuak zehatzak izan behar dira eta argi eta garbi zehaztuta egon behar dute.
 • Neurgarria: neurtu egin behar da betetzen den ala ez. Helburu bakoitzerako metrika bat edo gehiago jarri behar dira, eta neurketa-plan bat diseinatu 2.8. atalean. (Ebaluazio- eta jarraipen-metodoak).
 • Koherentea: egoeraren analisia eta AMIA dokumentuak, bai eta enpresaren, erakundearen edo markaren estrategia orokorra ere, aztertu behar dituzte.
 • Posiblea: helburuak enpresak lor ditzakeen eremuaren barruan finkatu behar dira, baliabideen, inbertsioaren, abiapuntuko egoeraren eta abarren arabera.

3. Publikoak

Jarraian, zuzendu behar ditugun publikoak banatuko dira, nagusienak eta bigarren mailakoak, eta, betiere, aurretik ezarritako helburuen arabera.

Oso garrantzitsua da, behin gure publikoak identifikatu ondoren, zehatz-mehatz aztertzea zer ezaugarri dituen eta zer informazio behar dugun mezua, estrategia eta ondorengo ekintzak bideratzeko.

Talde jakin bat publiko objektibo gisa definitzeko, segmentuak honako baldintza hauek bete behar ditu:

 • Funtsezkoa izatea: publikoak pisu handia izan behar du enpresarentzat garrantzitsua izateko.
 • Definitu daitekeena: argi eta garbi deskribatu eta mugatu ahal izango dugu nor sartzen den publikoaren barruan eta nor ez.
 • Erantzun bereizgarria: publikoak beste publiko batzuekiko komunikazio ekintzei erantzun bereizgarria eman behar die.
 • Lor daitekeena: bitarteko egokiak egon behar dira (komunikabideak, posta zerrendak, posta-helbideak, sarritan bisitatzen diren web orriak…) publiko horrekin komunikatzeko edo hori sortzeko aukera izan behar da.

4. Mezuak

Helburuekin gertatzen den bezala, kasu honetan, mezu estrategiko eta/edo orokor bat definitu beharko da gure estrategia garatzeko, eta erakunde batek planteatutako helburu estrategikoa betetzeko, bai eta publikoetara egokitutako beste mezu batzuk ere, haien beharrei, gustuei edo interesei erantzuteko.

Mezuak argi eta garbi zehaztu ondoren, eslogana edo klaim nagusia landuko da, edukia laburbiltzen lagunduko duena, publikoekin konektatzeko.

5. Komunikazio-ekintzak

Aurreko puntuetan adierazitako helburuak – estrategikoak eta berariazkoak – eta publikoak kontuan hartuta, zer komunikazio-proposamen egin behar diren zehaztu behar da, erabakitzen dugun aldian.

Horrela, atal honetan, komunikazioaren helburuak betetzeko egingo ditugun ekintza guztiak zehaztuko dira. Deskribapen-atala da.

Oso plan konplexuetan, komenigarria da ekintza zehatz bakoitza helburu horrekin eta helburu duen publikoarekin batera joatea.

Zalantzarik gabe, hori planaren beste puntu zabalenetako bat izan beharko litzateke.

6. Kronograma

Puntu horretan, taula bat jasoko da, modu grafikoan eta bisualean, garatuko ditugun komunikazio-ekintza guztiekin, egun, aste, hilabete eta urtetan.

Aurreko paragrafoan zehaztutako ekintza bakoitza denbora-testuinguru batean jartzen duen eskema da.

7. Aurrekontua

Beste puntu garrantzitsuenetako bat da. Planean jasotako ekintzak gauzatzeko aurrekontu-partidarik gabe, ahalegin guztiak alferrikakoak izango dira.

Horregatik guztiagatik, eta kalitatezko zerbitzu bat eskaintzeko, beharrezkoa da baliabideak inbertitzea eta partida bat sortzea guk nahi ditugun jarduerak abian ipintzeko, baita komunikazio plana egiteko ere; plana langile propioekin egiten badugu gastu bat eragingo digu orduetan eta kostu ekonomikoa, berriz, kanpoko enpresa bat kontratatzen badugu.

Aurrekontuak plan horrek dituen ekintza bakoitzaren kostuaren xehetasuna aurkeztu behar du, baita publizitate-ekintzetarako, zerbitzuen azpikontrataziorako, merchandising-ekoizpenerako eta abarretarako diru-partiden aurreikuspena ere.

8. Ebaluazio- eta jarraipen-metodoak

Puntu honetara iritsita, garrantzitsua da ekintza bakoitzak duen irismenaren jarraipen zehatza egitea, eta, gainera, proposatutako helburuak eta itxaropenak betetzen ditugun baieztatzea.

Plana aplikatu ondoren erabili beharreko ebaluazio-metodoak honako hauek izan daitezke: prentsan eta 2.0 weban agerpena, inkestak, elkarrizketak sakontasunean, eztabaida-taldeak eta helburu kuantifikagarriak.

Datuen analisiak benetako ezagutza emango digu emaitzei buruz, eta beste ekintza batzuk abiarazteko oinarriari buruzko informazioa emango du, zer funtzionatzen duen eta zer ez, eta zergatik.

9. Bibliografia

Atal honetan, komunikazio-planen arloan egindako argitalpen ezberdinei buruzko erreferentzia bibliografikoak jasoko dira.

Unibertsitateetako edo masterreko ikasleen proiektuen kasuan gomendagarria da, baina enpresen, udalen, marken … kasuan, aukerakoa da.

10. Eranskina

Proposatutako ataletan sartzen ez den edozein elementu, hala nola erabilitako erreferentziak, erabili beharreko komunikazio-elementuak (kartelak, diseinuak, publizitate-testuak …), elkarrizketa pertsonalen transkripzioa… eranskin batean jaso beharko da.

 

Komunikazio korporatiboko eta instituzionaleko adituen 70 kontu baino gehiago Twitterren

Jarraian, komunikazio korporatiboaren eta instituzionalaren alorreko mundu mailako profesionalen Twitter kontuak gomendatzen dizkizut.

Beren kontu pertsonaletan, hainbat eduki interesgarri argitaratu eta partekatzen dituzte, eta, seguru asko, lagungarri izango zaizkizu, bai komunikazioaren mundu honetan hasten bazara, bai onenekin ikasten jarraitu nahi baduzu ere.

Profesional horietako askok, gainera, komunikazio edota marketin alorreko azken joerak partekatzen dituzten blog pertsonalak dituzte.

Kontsultatu hemen aditu horien zerrenda:

 • Adolfo Corujo: @adolfocorujo
 • Alberto Bokos: @albertobokos
 • Alberto Ortíz de Zarate: @alorza
 • Alex Sevilla: @Alex_Sevilla
 • Amalia López: @AmaliaLopezAcer
 • Antonio Monerris: @AMonerrris
 • Antonio Muñoz: @antoniomvega
 • Ariane Irazusta: @alowlight
 • Baldo Rodriguez: @baldoperiodista
 • Bárbara Yuste: @byuste
 • Benito Castro: @BenitoCastro
 • Bernat Barrachina: @gobernibatxina
 • Carlos Molina: @molinaguerrero
 • Carmen Pons: @cpons
 • Claudio Bravo: @claudiobravo
 • Cristian Delgado: crisda9delgado
 • Cristina Aced: @blogocorp
 • Daniel Martí: @Daniel
 • David Martínez: @dmartinezpr
 • Enrique Dans: @edans
 • Fatima Martínez: @ fmlopez48
 • Fernando Legrand: @rseon
 • Fernando Sánchez: @SoySanchezLuque
 • Francisco Javier Jiménez: @fjjr
 • Francesc Grau: @fgrau
 • Gaby Castellanos: @gabycastellanos
 • Gerardo Bustos: @GerardoBustosP
 • Guillermo Luna: @GLunaGlez
 • Gloria Campos: @gcgdq
 • Goyo Panadero: @gpanadero
 • Iñaki Gorostidi: @Gorostidi
 • Iñaki Lazaro: @ilazaro
 • Iñigo Aranbarri: @aranbarri86
 • Iñigo Herce: @lherce
 • Isabel Blandón: @IsaBlandón
 • Iván Pino: @ivanpinozas
 • Javier Alonso: @jalonso
 • Javier Salgado: @javiersalgadode
 • Javier Velilla: @javiervelilla
 • Joseba Kamio: @JKF
 • Jose Carlos Vicente: @Josecavd
 • Jose Fdz. Torres: @JoseFdzTorres
 • José Manuel Velasco: @JM_VelascoG
 • Juan Pedro Molina: @MolinaCanabate
 • Juanma Pérez: @jmperezracero
 • Lorea Arakistain: @loreaarakistain
 • Luis Luna: @Chespir_es
 • Luis Miguel Díaz: @lmdiazmeco
 • Manuel Campo Vidal: @mcampovidal
 • Manuel Sempere: @manuelerdipere
 • Manu Sevilla: @Manusevillap
 • Marc Cortés: @marccortes
 • María Ripoll Cera: @idelfonsa
 • Maribel Castro: @maribel_cast1
 • Marisol Fernández: @marysunfer
 • Nagore García: @garcianagore
 • Naiara Pérez de Villarreal: @Naiarapzv
 • Natalia Sara: @nataliasara2
 • Nuria Vilanova: @nuriavilanova
 • Octavio Rojas: @Octaviorojas
 • Óscar del Santo: @OscarDS
 • Pablo Herreros: @PabloHerreros
 • Paul Capriotti: @paulcapriotti
 • Pilar Solís: @pili_solis
 • Roberto Carreras: @RobertoCarreras
 • Robert Mena: @RobertPmena
 • Rolando Rodrich: @cocoskp
 • Rosaura Ochoa: @laquesefue
 • Rosa Matias eta Silvia Albert: @wellcomm
 • Sara Bienzobas: @SarahBienzobas
 • Sara Fructuoso: @Sara_Fructuoso_ _
 • Sebastián Cebrián: @SebasCebrian
 • Sergio Jiménez: @craselrau
 • Silvia Albert: @silviaalbert

Seguru asko, beste profesional batzuk zerrendatik kanpo utzi ditut, beraz, ongi etorriak izango dira zure iradokizunak gaian adituak diren beste profesional batzuk bertan sartzeko.

Edozein ekarpen, ezagutza edo esperientzia ongietorria izango da, egunero zerbait dagoelako ikasteko.

Zure komunikazio-plana egiteko aholkuak

Arrakasta izango duen komunikazio-plan bat idatzi nahi baduzu, helburu argiak finkatu beharko dituzu, estrategia diseinatu eta helburuak lortzeko ekintzak definitu.

Eta horretarako, zure komunikazio-plana hobeto bideratzeko aholku pertsonal batzuk emango dizkizut:

1) Zure baitan sortu:

Gainerako pertsonak konbentzitzeko, erabat ziur egon behar duzu zer transmititu nahi duzun eta egiten duzunaz.

2) Ikertzea eta aztertzea:

Hasieratik, zure markaren, enpresaren edo erakundearen egoera ikertzen eta aztertzen saiatu. Argi eta garbi pentsatu zer teknika erabiliko dituzun diagnostikoa egiteko, eta zer giza baliabide eta material erabiliko dituzun.

3) Zure lehiakideak ez galdu bistatik:

Egoeraren azterketa edo analisia egitean kontuan hartu beharreko beste puntuetako bat da. Gomendagarria da zure lehiakideen eta/edo sektorearen auditoria egitea eta egiten duena behatzea.

4) Desberdintasuna markatu:

Erakutsi zure sektorean bakarra eta ordezkaezina zarela. Lehiakideez desberdindu eta modu horretan, gero eta lehiakorragoa den mundu batean gailenduko zara.

Emozioen bidez komunikatzen saiatu, eta ondoren zure produktua eta/edo zerbitzua bezeroaren esku jarri.

5) Helburuak ezarri:

Argi zehaztu behar duzu zer lortu nahi duzun plan hori egitean, eta epe labur edo ertainean nola kokatu nahi duzun pentsatzea.

6) Zure publiko objektiboa argi zehaztu:

Publiko objektibo bakarra ez definitu, bigarren mailakoak ere kontuan izan.

7) Mezu argiak, laburrak eta beharrezkoak:

Mezu sinesgarriak, gertukoak, ulergarriak eta pertsonak konbentzituko dituztenak sortu. Gogora ezazu, batzuetan, gutxiago gehiago dela.

8) Ekintzak planifikatu:

Artikulu honen bigarren puntuan azaldu dizudan moduan, planifikatuko dituzun ekintzak edo jarduerak aurretik zehaztutako helburuekin lotuta egon behar dira.

Ekintza zehatzak garatu eta etorkizunean baliagarriak izango zaizkizunak.

9) Sare sozialak erabili:

Sare sozialak, esaterako, gure egunerokotasunaren parte bihurtu dira. Beraz, ematen dizkiguten aukerak aprobetxatu eta zure jarduerak planifikatzeko eta sustatzeko erabili itzazu.

10) Ebaluatu, emaitzak neurtu eta hobetzeko jarduerak proposatu:

Plan bat abian jartzea ez du ezertarako balio kapazak ez bagara emaitzak neurtzeko eta sakontasunez aztertzeko. Beraz, garatzen duzun jarduera bakoitza ebaluatu eta hobetzeko proposamenak planifikatu.


Infografia-Komunikazio Plana


Ondorioa

Azken finean, zure komunikazio plana egiteko ondorengo alderdiak kontuan izan behar dituzu:

 • Egoeraren analisi sakona egin eta AMIA dokumentuak definitu
 • Neurtu daitezkeen helburuak ezarri
 • Helburuei erantzuna eman komunikazio ekintzen bidez
 • Prozesuaren jarraipena eta ebaluazioa egin

Zure erakunde, enpresa edo markarentzat plana egin ez baduzu oraindik, zertarako itxaron gehiago?

Edozein ahalegin egiten duenak bere saria izaten du beti, eta horrelako dokumentu bat prest izatea komeni da, emaitzak hobetzea lortuko duzulako eta zure publikoekin hobeto konektatuko duzulako.

Eta gogoan izan: komunikazio plan bat indarrean egon behar duen dokumentua da eta guztiz eguneratuta.

Komunikazio Plana garatzeko prozesuan kontuan izan beharreko bestelako alderdiak aipatuko zenituzke?

Zure erantzuen edo iruzkinen zain geratzen naiz.

Mila esker.

Irudiak: Flaticon, Freepik eta Pixabay.

You may also like

Utzi iruzkin bat

Responsable: Pedro Irusta Mendieta
Finalidad: Gestión de los comentarios de las publicaciones
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada
Destinatarios/as: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los boletines electrónicos o newsletter están gestionados por entidades cuya sede y servidores se encuentran dentro del territorio de la UE o gestionados por entidades acogidas al acuerdo EU-US Privacy Shield
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Si no facilitas los datos solicitados como obligatorios, puede dar como resultado no poder cumplir con la finalidad para los que se solicitan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share This